1:11
Đã đăng 18 Tháng 7 2016
Being ‘hangry': is it a real thing?

Being ‘hangry': is it a real thing?

hoặc
продолжительность: 1:11
Posted on 18 Tháng 7 2016
Mô tả
When a person feels hungry, they often automatically get into a bad mood. In English, there is even a special term for this phenomenon — hangry (hungry + angry). Would you like to know why we get hangry?
Từ được đề xuất
aggression - xâm lăng
to blast - hơi thổi ra
to burn - cháy
a calorie - nhiệt lượng
complete - đầy đủ
a cortex - vỏ cây
to damage - làm hư hại
damn - chê
despite - khinh rẻ
empty - làm vắng vẻ
expression - cách biểu lộ
to fuel - làm vội vàng
gluttonous - tánh ham ăn
hangry - hangry
a headphone - ống nghe của vô tuyến điện
let out - để cho đi ra
loud - đọc to
loved one - người thân yêu
merely - chỉ
or something - hay gì đó
personality - cá tánh
to provide - cho
rude - thô sơ
science behind - khoa học đằng sau
a stranger - người lạ mặt
study - học hỏi
to sweeten - làm cho ngọt
totally - hoàn toàn

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English