A brief Hawaii tour

bộ sưu tập: Nghiên cứu khu vực
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 4 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 35 giây.
Mô tả
Hawaii is a U.S. state situated on the Hawaiian Islands in the middle of the Pacific Ocean. Tens of years of mass tourism were not able to spoil the pristine beauty of this place, and it still fascinates tourists with its gorgeous views.
Từ được đề xuất
to anchor - neo
to attract - kéo lại
to catch - bánh xe ăn khớp
a combination - chất hóa hợp
to conjure - van xin
to crowd - chất đống
to declare - khai
a desolation - bị tiêu diệt
a fleet - đoàn tàu
to manage - trông nom
a shore - bờ biển
striking - sự bải công
sulfuric - thuộc về lưu hoàng
treacherous - bất chánh