1:58
Đã đăng 16 Tháng 12 2016
Art of villainy with Tom Hiddleston

Art of villainy with Tom Hiddleston

hoặc
продолжительность: 1:58
Posted on 16 Tháng 12 2016
Mô tả
"The art of being a British villain" is a commercial video by Jaguar, in which Tom Hiddleston gives us a brief guide on perfect style, ingenuity and ability to always remain one step ahead.
Từ được đề xuất
attention - chuyên tâm
be in charge - chịu trách nhiệm
bespoke - theo kích thước
blessed - có đủ cả
brace oneself - cú đúp
a breed - giống
a brit - người Anh
distinct - phân minh
domination - ảnh hưởng
eloquence - tài hùng biện
envy - đố kỵ
excellent - hoàn toàn
firstly - lúc đầu
have the means - có phương tiện
land - bất động sản
let someone know - Cho ai đó biết
one step ahead - tiến tới một bước
precious - quí
a realm - địa hạt
a switch - cây roi
tiny - nhỏ xíu
a villain - người đểu giả

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип