What is hypnosis?

bộ sưu tập: Cơ thể người
Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 10 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 54 giây.
Mô tả
In this video, you will learn several facts about hypnosis and its influence on our subconscious.
Từ được đề xuất
to act - cư xử
to advance - tăng lên
aware - biết
an awareness - sự đoán trước
to characterize - biểu thị đặc biệt
to compare - vô song
consciously - có ý thức
to convince - làm nghe theo
to distract - làm bối rối
to expose - phơi ra
fully - đầy đặn
to gain - có lợi ích
heightened - tăng thêm
imagination - ảo tưởng
influence - ảnh hưởng
to mean - nghĩa là
mystery - điều bí ẩn
a phenomenon - hiện tượng
popular - nhân dân
psychiatric - thuộc về tâm thần
a scene - bối cảnh
stimulus - chất kích thích
stuff - chuyện
a suggestion - sự đề nghị