History of English language: Anglo-Saxon language

Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 2 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 7 giây.
Mô tả
In this video, you are offered some facts about the early history of the English language. These facts come in a humorous way, so you won't get bored working with the video.
Từ được đề xuất
an ax - bớt nhân công
to begin - bắt đầu
a bishop - giám mục
to bother - làm buồn
a chapter - đoạn chánh của quyển sách
to die - băng hà
a drag - ảnh hưởng
enormous - khổng lồ
to flood - làm cho ngập nước
a font - bình đựng dầu
funky - nhát gan
honor - danh dự
a jumble - mớ bòng bong
language - cách phát biểu tư tưởng
a leaflet - lá nhỏ
to leave - ly khai
loaf - bánh
mainly - phần đông
a martyr - người hy sinh đời mình
to rape - cưởng hiếp
simple - đơn giản
to steal - ăn cắp
straight - ngay
term - điều khoản
a thrust - sức đẩy
a tribe - bộ lạc
a werewolf - ma chó sói
whatever - dầu sao đi nữa