1:7
Đã đăng 16 Tháng 3 2014
History of English language: The Norman conquest

History of English language: The Norman conquest

hoặc
продолжительность: 1:7
Posted on 16 Tháng 3 2014
Mô tả
This is the second animated film in the series "The history of English in ten minutes". In this video, you are going to learn about the Norman invasion of England and about the impact that the French language and culture made on the English language.
Từ được đề xuất
to absorb - hấp thụ
an army - lính
beef - bò
a bonhomie - bonhomie
to bring - dẩn dắt
a channel - eo biển
a cheek - bánh lái
a church - giáo đường
common - chung
to communicate - thông tri
completely - ghép thành bộ
a concept - khái niệm
conquest - nước chinh phục
to count - đếm
a cow - bò
a doomsday - hoản lại
duty - bổn phận
English-speaking - Nói tiếng Anh
evidence - chứng cớ
to excuse - tha
a farmer - nông phu
indecipherable - khó đọc
to invade - làm hại
a judge - quan toà
a jury - ban bồi thẩm
justice - sự công bằng
to kiss - hôn
a lingo - tiếng bản xứ
loudly - huyên náo
mutton - thịt trừu
a nation - chung lịch sử
navy - hải quân
Norman - người Norman
pork - thịt heo
rule - điều lệ
a sheep - con cừu
slowly - thong thả
a soldier - chiến sĩ
a swine - heo
to trust - hy vọng
a version - dịch ra tiếng ngoại quốc
warlike - hùng dũng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип