1:5
Đã đăng 25 Tháng 3 2014
History of English language: Shakespeare

History of English language: Shakespeare

hoặc
продолжительность: 1:5
Posted on 25 Tháng 3 2014
Mô tả
In this episode of "The history of English in ten minutes", you are going to be told about the substantial impact made by William Shakespeare on the English language. In the video, you will hear different words and expressions which the linguists think were invented by the famous writer.
Từ được đề xuất
an alligator - cá sấu
an anchovy - cá đối
a crocodile - cá sấu
cross-dressing - băng qua
expressive - có hàm ý
an eyeball - mắt tròn
to invent - bày ra
lackluster - mờ nhạt
limitless - không giới hạn
plague - tai ương
to poke - xô
rich - đắt tiền
a shrift - sự xưng tội và tha tội
soon - chẳng bao lâu
a trowel - cái bay của thợ hồ
vibrant - rung rinh