History of English language: English of Science

Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 4 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 8 giây.
Mô tả
In this episode of "The history of English in ten minutes", you are going to learn about how scientific words and terms appeared in English.
Từ được đề xuất
an acid - chua
cardiac - thuộc về tim
a coat - bên trong
to coin - đặt ra
a confusion - sạt nghiệp
gravity - nguy cơ
a lab - phòng thí nghiệm
a minute - phân
an ovary - noãn sào
a pendulum - quả lắc đồng hồ
a penis - ngọc hành
to recognize - biết trước
science - học thức
sex - giới tính
a source - nguyên nhân
a sternum - xương ức
suddenly - đột ngột
a tonsil - hạch hai bên cuống họng