1:8
Đã đăng 27 Tháng 4 2014
History of English language: English of Science

History of English language: English of Science

hoặc
продолжительность: 1:8
Posted on 27 Tháng 4 2014
Mô tả
In this episode of "The history of English in ten minutes", you are going to learn about how scientific words and terms appeared in English.
Từ được đề xuất
an acid - chua
cardiac - thuộc về tim
a coat - bên trong
to coin - đặt ra
a confusion - sạt nghiệp
gravity - nguy cơ
a lab - phòng thí nghiệm
a minute - phân
an ovary - noãn sào
a pendulum - quả lắc đồng hồ
a penis - ngọc hành
to recognize - biết trước
science - học thức
sex - giới tính
a source - nguyên nhân
a sternum - xương ức
suddenly - đột ngột
a tonsil - hạch hai bên cuống họng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип