History of English language: The age of the dictionary

Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 6 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 10 giây.
Mô tả
With the development of English, early dictionaries started to emerge. In this video, you are going to learn about the creator of early English dictionaries.
Từ được đề xuất
to appear - chứng tỏ rằng
an asylum - chổ ẩn náu
a breed - giống
a consolation - khuyên giải
to contain - bao hàm
to define - định nghĩa
a definition - sự định nghĩa
an entry - ban đầu
to expand - bơm phồng lên
to invent - bày ra
to prove - chứng minh
to quit - ly khai
to reach - đưa ra
to resign - bỏ bổn phận
to revise - chỉnh lại một đạo luật
a shelf - bải cát
slightly - khinh thị
to spell - có nghĩa
spelling - sự đánh vần
useful - có ích