5:1
Đã đăng 8 Tháng 12 2018
History vs. Henry VIII

History vs. Henry VIII

hoặc
продолжительность: 5:1
опубликовано 8 Tháng 12 2018
Mô tả
He was a powerful king whose break with the church of Rome would forever change the course of English history. But was he a charismatic reformer who freed his subjects from a corrupt establishment or a bullying tyrant who used Parliament for his own personal gain?
Từ được đề xuất
be willing to - sẵn lòng
beg to differ - cầu xin khác biệt
charismatic - lôi cuốn
comfort - sự an ủi
common - chung
corrupt - hư
dashing - hăng hái
to debase - giãm giá trị
to ensure - bền vững
exactly - chính xác
grandiosity - có vẻ long trọng
indeed - phải đó
major - âm giai
a minister - bộ trưởng
a model - kiểu lớn bằng đồ thật
a nation - chung lịch sử
a population - sự ở một nơi
a reformer - người cải quá
a surplus - số dư
to uproot - bứng rể