2:43
Đã đăng 2 Tháng 9 2015
How cold is outer space

How cold is outer space

hoặc
продолжительность: 2:43
опубликовано 2 Tháng 9 2015
Mô tả
If you could travel from one world to another, from one star to another, through the 'bays' of intergalactic space, you would be moving away from...
Từ được đề xuất
to absorb - hấp thụ
an astronaut - phi hành gia
a celsius - độ c
a conduction - sự dẫn
a convection - đối lưu
nonsense - chuyện phi lý
to permeate - hút vào
a pluto - sao Điêm vương
a publisher - người xuất bản
a radiation - sự bức xạ
a vacuum - khoảng chân không
vast - bao la
warmth - hơi nóng