0:56
Đã đăng 20 Tháng 10 2015
How the Sun works

How the Sun works

hoặc
продолжительность: 0:56
Posted on 20 Tháng 10 2015
Mô tả
Did you know that had the Sun been fuelled by petrol or, say, wood, it would have burnt out in a matter of several millennia? So how come it's still burning?..
Từ được đề xuất
anyway - dầu thế nào đi nửa
to burn - cháy
a combustion - sự cháy
to convert - biển thủ tiền bạc
an element - hoàn cảnh
to explain - giải thích
to fuel - làm vội vàng
to fuse - dính lại
a fusion - hợp nhứt
gasoline - xăng
to heat - đun
heavy - bịnh hen suyển
helium - hóa hi lê
huge - to
hydrogen - khinh khí
mass - lể mi sa
nuclear - nguyên tử
quantum - ngạch
a reaction - sức phản động
to release - miển trừ
a submarine - dây cáp dưới biển
sunlight - ánh sáng mặt trời
wood - cây cối trong rừng