1:2
Đã đăng 29 Tháng 5 2014
How to turn down an invitation

How to turn down an invitation

hoặc
продолжительность: 1:2
Posted on 29 Tháng 5 2014
Mô tả
The characters of this video received an invitation, but they do not want to go to the party, so they try to come up with various reasons to reject the invitation.
Từ được đề xuất
an appointment - cuộc hẹn
to attend - chăm môm
boring - bực dọc
a dentist - nha sĩ
exactly - chính xác
to offend - làm gương xấu
pleasure - điều vui thú
prior - đầu tiên
to reply - đáp lại
stupid - đần độn
a suit - bộ com lê
a vet - chữa bịnh
to wear - dùng