2:17
Đã đăng 11 Tháng 5 2015
Energy of human body heat

Energy of human body heat

hoặc
продолжительность: 2:17
Posted on 11 Tháng 5 2015
Mô tả
Ann Makosinski, 16 years old, invented a flashlight that runs solely on human body heat.
Từ được đề xuất
ambient - ở xung quanh
to enter - biên

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип