1:41
Đã đăng 7 Tháng 12 2016
Hummingbird’s face resembles baby octopus

Hummingbird’s face resembles baby octopus

hoặc
продолжительность: 1:41
опубликовано 7 Tháng 12 2016
Mô tả
In this video, you will see two species of calypte costae, a species of hummingbird dwelling in the southern regions of North America. Trying to attract the female, male displays his glowing feathers that, in an amazing manner, make him look like an octopus.
Từ được đề xuất
back and forth - trước và sau
blazing - cháy
a display - phô trương
entire - nguyên
a feather - lông chim
fiery - dể bắt lửa
to flex - bẻ cong
to glow - chói sáng
to hover - bay liệng
to impress - in
in front of - ở đằng trước
iridescent - óng ánh
look for - tìm kiếm
a mantle - áo choàng của đàn bà
mate - phu thê
move in - dọn vào nhà mới
to nest - ẩn núp
not until - không cho đến
a perch - cá rô
to perfect - hoàn thành
performance - buổi diễn
point of view - quan điểm
a prowess - sức mạnh
to resist - chống cự
return - chiếu lại
to rock - đu đưa
to shimmer - chiếu sáng
a splendor - sự chói lọi