1:00
Đã đăng 19 Tháng 5 2015
Amazing hummingbirds

Amazing hummingbirds

hoặc
продолжительность: 1:00
Posted on 19 Tháng 5 2015
Mô tả
This video shows how the study of the flight of a hummingbird can help in the creation of unmanned aircraft resistant to wind blows.
рубрики:
Chim
Từ được đề xuất
adjustment - làm cho thích hợp
a beat - khu vực
catch up - đồ chấm có chất cà chua
to compare - vô song
constant - không thay đổi
to cope - choàng áo lể
a drone - điệu nhạc trầm
fan out - quạt ra
find out - đoán ra
gusty - có gió
to handle - chỉ huy
have in mind - có trong tâm trí
to hover - bay liệng
a hummingbird - chim ruồi
independently - độc lập
no surprise - Không bất ngờ
steady wind - gió ổn định
a tail - bím tóc
wind - hơi
wind tunnel - đường hầm gió
a wing - cánh