How to boost your immune system?

bộ sưu tập: Cơ thể người
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 2 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 19 giây.
Mô tả
Canadian scientists discovered an unusual method of boosting one's immune system.
Từ được đề xuất
at gunpoint - tại gunpoint
to avoid - bãi bỏ
beef up - tăng cường
beyond the obvious - vượt quá rõ ràng
to cough - ho
to discover - để thấy
disease - bịnh của cây cối
fight off - đẩy lui
go into overdrive - đi sâu vào
good for health - tốt cho sức khỏe
illness - bịnh hoạn
increase - sự lên giá
to measure - đo
negligible - có thể bỏ qua
not really - không thực sự
on the other hand - Mặt khác
opportunity - dịp tốt
a participant - dự vào
protein - chất hóa học
response - bài thánh ca trong lê mi sa
sick - đau
to sneeze - nhảy mũi
a standpoint - quan điểm
suggest that - đề nghị rằng
to trigger - cái bấm có lò xo
a victim - vật để cúng hiến cho thần
waiting room - phòng chờ