3:56
Đã đăng 22 Tháng 9 2014
Prenuptial Agreement
(Intolerable Cruelty)

Prenuptial Agreement
(Intolerable Cruelty)

hoặc
продолжительность: 3:56
Posted on 22 Tháng 9 2014
Mô tả
'Intolerable Cruelty' is a movie shot by Joel and Ethan Cohen. In this scene we will see how the marriage fraudster and her victim came to the lawyer Miles Massey.
рубрики:
Intolerable Cruelty
Từ được đề xuất
an ace - con lúc lắc
aware - biết
to bark - lột vỏ
a boar - heo đực giống
a bond - bó lại
to charge - mang
to devote - dâng cho
a dissolution - lâm chung
to donate - cho
to earn - ăn
an entire - ngựa chưa thiến
an event - biến cố
to execute - hành hình
exposed - chưng bày ra
goddamn - chết tiệt
a harlot - đĩ
a hit-and-run - đụng bỏ chạy
a hog - heo
incipient - mới bắt đầu
indigenous - bản quốc
to interrupt - chận lại
lasting - bền
to linger - kéo dài
a matrimony - hôn nhân
a mediation - sự điều đình
monogamous - một vợ một chồng
nearly - giống hệt
an offense - mích lòng
a pattern - khuôn
to penetrate - xuyên qua
a pewter - sự hợp kim chì và thiếc
to please - xin
a prisoner - người bị giam
to profit - có lời
a rebel - người làm loạn
related - có dính dáng
routine - công việc thường
to run - kinh doanh
to sanctify - biến hóa
to slander - vu oan
a stain - dấu
a stroke - chứng trúng phong
a suspicion - sự nghi ngờ
tight - bó sát
a tit - chim bạc má
a trace - chút ít
truly - chân thật
universal - tất cả
unjustified - phi lý
an urge - sự thúc giục
wealthy - giàu có
a wedlock - đời sống của vợ chồng
a wriggle - chỗ khúc khuỷu

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English