How ‘Iron Man’ Should Have Ended

Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 3 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 17 giây.
Mô tả
Watch how "Iron Man" should have ended.
Từ được đề xuất
adjustment - làm cho thích hợp
advanced - được thăng chức
arrogant - kiêu ngạo
to assure - cam đoan
brand new - mới tinh
but still - nhưng vẫn
by all means - suy nghỉ
careful - cẩn thận
to catch - bánh xe ăn khớp
a contest - chiến đấu
to decide - xử đoán
how come - làm thế nào mà
identity - sự biết ra
impressive - cãm động
in every way - trong mỗi cách
in your face - trong khuôn mặt của bạn
to kid - dê sanh
to reveal - phát giác
to surrender - hủy bỏ khế ước
take credit for - Lấy tín chỉ cho
thoughtful - ân cần
up top - lên hàng đầu
a villain - người đểu giả
whatever - dầu sao đi nữa