Isn’t It Romantic?
(Trailer)

bộ sưu tập: Trailer
Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 2 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 24 giây.
Mô tả
New York City architect Natalie works hard to get noticed at her job but is more likely to be asked to deliver coffee and bagels than to design the city's next skyscraper. And if things weren't bad enough, Natalie, a lifelong cynic when it comes to love, has an encounter with a mugger that renders her unconscious, waking to discover that her life has suddenly become her worst nightmare -- a romantic comedy -- and she is the leading lady.
Từ được đề xuất
alternate - luân phiên
an apartment - căn hộ
beguiling - lường gạt
break into - đột nhập vào
emergency - cảnh ngộ
exactly - chính xác
fairy tale - chuyện khó tin
go crazy - trở nên khùng
a mirror - gương
open - công khai
a purse - bao
to set - dọn bàn ăn
set back - kéo chậm lại
a sidekick - bạn
terrible - ghê sợ
trapped - bẩy bắt thú
universe - thế gian
an update - cập nhật