Walk in the jungle

bộ sưu tập: Các bài hát thiếu nhi
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 8 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 7 giây.
Mô tả
This is a very simple children's song which, thanks to a sufficient number of repetitions, will help your kids learn several new words.
Từ được đề xuất
a frog - bịnh lở hay có ung
to skip - quên
to stomp - stomp