3:37
Đã đăng 24 Tháng 6 2017
Aleksandr Karelin: The day a legend was defeated
(part two)

Aleksandr Karelin: The day a legend was defeated
(part two)

hoặc
продолжительность: 3:37
Posted on 24 Tháng 6 2017
Mô tả
Aleksandr Karelin was the "greatest wrestler of all time" and a huge favorite, but Rulon Gardner - a dairy farmer from Wyoming - was the surprise he could not have expected. This video reveals the background of the fight and describes how the wrestling legend was defeated.
Part one
Từ được đề xuất
air crash - tai nạn máy bay
to become - trở nên
a champion - người đấu vỏ trường
change - biến chuyển
a check - bí phải bó tay
a crowd - bọn
earlier - đầu tiên
early in - sớm trong
an eye - cảnh tỉnh
force - ảnh hưởng
huge - to
to mean - nghĩa là
politics - chính trị
position - chổ
possible - có lẻ được
to protect - bảo vệ
to prove - chứng minh
recent - mới đây
a record - dĩa hát
to release - miển trừ
to require - cần dùng
rule - điều lệ
a score - cái khắc
to seem - hình như
a stage - đoạn đường
strength - sức mạnh
undisputed - không bị tranh chấp
usually - thông thường