1:00
Đã đăng 23 Tháng 11 2014
My puppy punched me in the eye

My puppy punched me in the eye

hoặc
продолжительность: 1:00
Posted on 23 Tháng 11 2014
Mô tả
This is another poem by the children's poet Ken Nesbitt.
Từ được đề xuất
to cry - kêu
a ferret - chồn đèn
to flip - đánh nhẹ
frightful - dể sợ
nearly - giống hệt
to whack - chia nhau bánh

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English