1:00
Đã đăng 30 Tháng 12 2018
Kevin the Carrot – ALDI Christmas TV Advert (2017)

Kevin the Carrot – ALDI Christmas TV Advert (2017)

hoặc
продолжительность: 1:00
Posted on 30 Tháng 12 2018
Mô tả
One cold Christmas Eve on snow-covered ground a carrot awake to a mysterious sound...
Từ được đề xuất
to awake - đánh thức
to cause - xui nên
chance - cơ hội
Christmas Eve - đêm Giáng sinh
a commotion - bạo động
to cover - che
a crumb - con rận
to depart - đi
devotion - chân thành
love at first sight - yêu từ cái nhìn đầu tiên
magical - thuộc về ảo thuật
make tracks - tạo bản nhạc
midnight - giữa khuya
murder - tội giết người
mysterious - thần bí
on the lookout for - trên Lookout cho
through - xuyên qua
turn of events - biến các sự kiện

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип