1:1
Đã đăng 7 Tháng 2 2017
Dramatic stream of molten lava of Kilauea volcano

Dramatic stream of molten lava of Kilauea volcano

hoặc
продолжительность: 1:1
Posted on 7 Tháng 2 2017
Mô tả
Kilauea (translated from Hawaiian as “spewing, much spreading”) is an active shield volcano in the Hawaiian Islands. Most of the Kilauea volcano is part of the Hawaii Volcanoes National Park .
Kilauea erupts over the past 30 years at times, but in recent years, eruptions have become particularly frequent. In this video, you will see a stream of lava flowing into the ocean and making the water boil.
рубрики:
Tự nhiên
Từ được đề xuất
careful - cẩn thận
a chunk - một khúc gỗ
to collapse - đổ
come from - ở đâu tới
debris - mảnh vở
dramatic - bi tráng
explosion - sự nổ
to expose - phơi ra
fire hose - ống nước chửa lửa
to form - giao kết
huge - to
impressive - cãm động
inland - bên trong
molten - nóng chảy
prove to be - chứng minh được
quite the - khá là
rock - con quay vụ
show signs of - hiển thị dấu hiệu của
slow down - làm chậm lại
a spectacle - cảnh tượng
to spout - phun ra
a stream - sông
to throw - quăng
to trigger - cái bấm có lò xo

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип