Dramatic stream of molten lava of Kilauea volcano

bộ sưu tập: Tự nhiên
Сложность:
Đã đăng 7 Tháng 2 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 1 giây.
Mô tả
Kilauea (translated from Hawaiian as “spewing, much spreading”) is an active shield volcano in the Hawaiian Islands. Most of the Kilauea volcano is part of the Hawaii Volcanoes National Park .
Kilauea erupts over the past 30 years at times, but in recent years, eruptions have become particularly frequent. In this video, you will see a stream of lava flowing into the ocean and making the water boil.
Từ được đề xuất
careful - cẩn thận
a chunk - một khúc gỗ
to collapse - đổ
come from - ở đâu tới
debris - mảnh vở
dramatic - bi tráng
explosion - sự nổ
to expose - phơi ra
fire hose - ống nước chửa lửa
to form - giao kết
huge - to
impressive - cãm động
inland - bên trong
molten - nóng chảy
prove to be - chứng minh được
quite the - khá là
rock - con quay vụ
show signs of - hiển thị dấu hiệu của
slow down - làm chậm lại
a spectacle - cảnh tượng
to spout - phun ra
a stream - sông
to throw - quăng
to trigger - cái bấm có lò xo