5:11
Đã đăng 10 Tháng 1 2013
The History of LEGO
(part two)

The History of LEGO
(part two)

hoặc
продолжительность: 5:11
Posted on 10 Tháng 1 2013
Mô tả
In 2012, LEGO company turned 80. And they decided to make an animated film telling the story of how it all began.
Từ được đề xuất
a bargain - khế ước giao kèo
a batch - một chuyến
bring back - mang trở lại
to cheat - ăn gian
to coat - trét
to convey - chở
drawing - lôi
to drop - rơi
to expect - chờ đợi
a fair - chợ phiên
to gather - góp
generation - sự sanh ra
go over - đi qua
gradually - dần dần
to improve - làm cho hoàn hảo
to inspire - gây ra
a lacker - dầu sơn
to launch - bắn
milling machine - máy phay
molding machine - máy ép
opportunity - dịp tốt
profit - lời
put together - kết hợp
a rattle - cái trống lắc
to receive - chứa vật gì
run smoothly - Chạy êm
suitable - thích đáng
to the ground - xuống đất

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип