2:3
Đã đăng 16 Tháng 3 2013
The History of LEGO
(part four)

The History of LEGO
(part four)

hoặc
продолжительность: 2:3
Posted on 16 Tháng 3 2013
Mô tả
In 2012, LEGO company turned 80. And they decided to make an animated film telling the story of how it all began.
Từ được đề xuất
an amusement - mối tiêu khiển
to convince - làm nghe theo
count on - đếm vào
a department - ban
to deserve - đáng thưởng
to display - chưng ra
an employee - công nhân
to encourage - bạo dạn
endless - mãi mãi
an exhibition - cho uống thuốc
to explore - chẩn mạch
to express - diển tả
far off the mark - xa nhãn hiệu
firmly - bền vửng
gradually - dần dần
to greet - chào
to interrupt - chận lại
keep up - ngẩng cao lên
a modeling - sự bắt chước kiểu
a package - bó
perfection - sự hòa âm
possibility - tình trạng
quality - chất lượng
to seek - kiếm