2:11
Đã đăng 1 Tháng 5 2018
Sesame Street: Joseph Gordon-Levitt & Murray — Reinforce

Sesame Street: Joseph Gordon-Levitt & Murray — Reinforce

hoặc
продолжительность: 2:11
Posted on 1 Tháng 5 2018
Mô tả
Sesame Street is an international educational children's TV programme that has been aired since 1969. In this short video, the actor Joseph Gordon-Levitt and his shaggy friend Murray are talking about and showing what the word "reinforce" means.
Từ được đề xuất
a little - chút ít
a little bit - một chút
all right - hoàn toàn
bubble wrap - bọc bong bóng
a definition - sự định nghĩa
an experiment - cuộc thử
get to - đến
go ahead - táo bạo
good job - làm tốt lắm
a hammer - búa
to happen - đến
have no idea - không biết
just in case - chỉ trong trường hợp
to mean - nghĩa là
padded envelope - phong bì độn
to protect - bảo vệ
to reinforce - kiên cố thêm
strong - ánh sáng chói
there we go - chúng tôi đi đâu
uh-huh - uh-huh

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English