2:1
Đã đăng 16 Tháng 7 2014
Look up
(part one)

Look up
(part one)

hoặc
продолжительность: 2:1
Posted on 16 Tháng 7 2014
Mô tả
"Look Up" is a video that addresses such a global issue as the addiction to smart phones, Internet and social networks.
Từ được đề xuất
an adulation - bợ đở
to awaken - đánh thức
a bit - chổ kẹp
companionship - tình bạn
a confusion - sạt nghiệp
to crave - xin
a delusion - ảo tưởng
to edit - điều khiển
to emphasize - cương quyết
to engage - thuê
to entertain - chấp nhận đề nghị
to exaggerate - làm to thêm
to glisten - lấp lánh
greedy - tham lam
hundred - độ một trăm
an inclusion - bao gồm
insane - điên
likely - có thể thật
to master - áp chế
media - bì mạc
none - không ai
to notice - chú ý đến
present - nay
to pretend - giả cách
productive - phì nhiêu
to realize - hiểu rỏ việc gì
reserved - để dành
a self-interest - có lợi
to share - chia
to shut - đóng
space - không gian
to stare - mở to mắt ra