3:4
Đã đăng 9 Tháng 5 2019
The Lost Kingdom of Sudan

The Lost Kingdom of Sudan

hoặc
продолжительность: 3:4
Posted on 9 Tháng 5 2019
Mô tả
History, adventure and travelogue combine as Simon Reeve explores three of the world's major rivers: the Nile, Yangtze and Ganges.
When people think of a culture along the Nile in ancient times, they just think of ancient Egypt, but we're in Sudan. There was a major ancient civilization here. Urban, literate, powerful kings that controlled a vast empire in the eighth century, bigger than any empire that had ever been on the Nile before.
Từ được đề xuất
to accept - bằng lòng
to achieve - đắc thắng
ancient - xưa
a century - đội quân trăm người
civilization - nền văn minh
a claim - đòi
to climb - leo
to contain - bao hàm
to control - chỉ huy
cut out - dây của cầu chì
deliberately - cân hắn
distinct - phân minh
an empire - chủ quyền
feeling - cãm giác
to honour - làm vẻ vang
legitimate - chánh đáng
overwhelming - nặng nề không chịu nổi
powerful - ảnh hưởng
recently - mới đây
to refuse - bác bỏ lời yêu cầu
related - có dính dáng
religion - lòng tín ngưỡng
to share - chia
urban - thuộc về thành phố