4:43
Đã đăng 8 Tháng 7 2017
Love Idioms

Love Idioms

hoặc
продолжительность: 4:43
Posted on 8 Tháng 7 2017
Mô tả
Lucy is a teacher from the UK. And also she is a cheerful and charming girl. In this video, Lucy will talk about ten popular love and relationship related expressions that natives often use in their speech.
Từ được đề xuất
be likely to - có khả năng
a couple - dây buộc liền
a date - chung kỳ
double date - ngày hai lần
entire - nguyên
exactly - chính xác
extra - thêm
film - quay phim
final - cuối cùng
get hitched - bị cản trở
get started - bắt đầu
a husband - phu quân
obvious - minh bạch
on the rocks - trên những tảng đá
quite - cũng ngần ấy
set someone up - Đặt ai đó lên
squeeze in - siết chặt trong
successful - có kết quả
tie the knot - kết hôn
warm fuzzy feeling - cảm giác mờ ấm

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип