2:16
Đã đăng 11 Tháng 2 2017
Much or Many?

Much or Many?

hoặc
продолжительность: 2:16
Posted on 11 Tháng 2 2017
Mô tả
Lucy is a teacher from the UK. And also she is a cheerful and charming girl. In this lesson, Lucy will tell how you can say "a lot" with different types of nouns: you will learn how to use the words "many" and "much", as well as the expressions "a lot of" and "lots of"
Từ được đề xuất
a little bit - một chút
a lot of - nhiều
ask for - hỏi về
difference - bất đồng
drink - ly
especially - riêng đặc biệt
an exception - bỏ ra
to explain - giải thích
firstly - lúc đầu
get wrong - sai
go with - đi với ai
incredibly - vô cùng
instead of - đại diện người nào
interchangeably - thay thế cho nhau
interrogative - phỏng vấn
lots of - nhiều
more or less - nhiều hơn hoặc ít hơn
normally - bình thường
on the other hand - Mặt khác
plural - chỉ số nhiều
to refer - xem
right now - ngay bây giờ
a sachet - túi hương liệu
to sound - kêu
tend to - có khuynh hướng
that is why - đó là lý do tại sao
the same thing - giống nhau cả thôi
too much - quá nhiều tiền
uncountable - không thể đếm được

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип