3:23
Đã đăng 14 Tháng 6 2017
How to use ‘to get’
(part 1)

How to use ‘to get’
(part 1)

hoặc
продолжительность: 3:23
Posted on 14 Tháng 6 2017
Mô tả
Từ được đề xuất
to add - gia tăng
to arrive - xảy đến
bored - khoan
to bring - dẩn dắt
change - biến chuyển
comparative - tỷ đối
to discuss - bàn cải
an example - thí dụ
expression - cách biểu lộ
individual - cá nhân
a lesson - bài giảng
to manage - trông nom
to mean - nghĩa là
to obtain - có
a professional - thuộc về chức nghiệp
to promise - báo trước
promotion - sự đề xướng
to receive - chứa vật gì
to replace - đặt lại chổ củ
show - đưa ra cho xem
similar - như nhau
tired - mệt nhọc
useful - có ích
a whiteboard - bảng trắng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English