William Shakespeare’s Idioms
(part 16)

Сложность:
Đã đăng 30 Tháng 1 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 12 giây.
Mô tả
As you know, William Shakespeare enriched the English language, adding to it not only new words but also many new expressions. In this series of videos, you will learn some of the idioms that appeared in the language thanks to Shakespeare, and this time you will get to know the phrase "though this be madness, [yet there's method in't]".
Từ được đề xuất
all sorts of - tất cả các loại
backwards - ngã ngửa
be in control of - kiểm soát
character - con chữ dùng để in
a crab - cua
crazy - gàn
a fan - máy quạt lúa
a fellow - bạn bè
find out - đoán ra
a fool - người bị lừa
here you are - của bạn đây
to hide - che
indeed - phải đó
to insult - điều làm nhục
madness - chứng điên
a maggot - sâu non
make sense - có lý
no wonder - không có thắc mắc
partly - từng khúc
to pretend - giả cách
rehearsal - câu chuyện kể lại
somehow - bề nào cũng
that is why - đó là lý do tại sao
the way I see it - theo cách tôi nhìn nhận
tricky - khôn lanh
a whistle - còi