3:13
Đã đăng 23 Tháng 10 2014
Training
(Marley & Me)

Training
(Marley & Me)

hoặc
продолжительность: 3:13
Posted on 23 Tháng 10 2014
Mô tả
John and Jenny got a dog and decided to take it to a training class.
рубрики:
Marley và tôi
Từ được đề xuất
careful - cẩn thận
a collar - chổ giữa cây
to heel - đan gót
to hump - bẻ cong
a joker - anh chàng
to learn - báo cho biết
to obey - tuân theo
a pack - bành
a poodle - chó lông dài và quăn
to rotate - quay
strong-willed - ý chí mạnh mẽ
therefore - vì lẻ ấy
unruly - khó dạy

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English