What if everyone was attracted to you?

bộ sưu tập: Tình huống đời sống
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 8 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 43 giây.
Mô tả
WHAT IF is an app that asks questions suggesting some hypothetical situations, and you need to either say yes, or say no. There is only one problem: each situation has a stipulation that may make you change your decision radically. How would you answer these questions?
Từ được đề xuất
ability - khả năng
to attract - kéo lại
condition - địa vị
definitely - chỉ sự định rỏ
depend on - phụ thuộc vào
figure out - đếm
for the first time - lần đầu tiên
for the rest of someone's life - cho phần còn lại của cuộc đời ai đó
how is it going? - Nó đang tiến triển thế nào?
in line with - phù hợp với
it's not that big of a deal - nó không phải là lớn của một thỏa thuận
look to - nhìn vào
a supervillain - người giám sát
to take - lấy
term - điều khoản
a toss-up - đánh sấp ngữa