Admiral William H. McRaven addresses the graduates
(part one)

bộ sưu tập: William H. McRaven
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 11 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 29 giây.
Mô tả
William H. McRaven is a retired US Navy admiral. In 2014, admiral McRaven gave a speech at the University of Texas commencement ceremony in Austin. In that speech, he told the graduates about some life rules he acquired during US Navy training.
Từ được đề xuất
to accomplish - hòan thành
to aspire - khao khát
at best - tốt nhất
at the time - vào thời điểm đó
by chance - ngẩu nhiên
to center - kiến xây cung
to complete - không chê được
a corner - cạnh
covers - bao thư
to encourage - bạo dạn
in light of - trong ánh sáng của
to inspect - thanh tra
little things in life - những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống
make a bed - dọn giường
many times over - nhiều lần hơn
to matter - có quan hệ
miserable - buồn
mundane - thuộc về thế tục
particularly - cặn kẻ
a rack - dá súng
to reinforce - kiên cố thêm
to require - cần dùng
ridiculous - đáng cười
wisdom - tánh khôn ngoan