1:26
Đã đăng 5 Tháng 12 2017
Admiral William H. McRaven addresses the graduates
(part three)

Admiral William H. McRaven addresses the graduates
(part three)

hoặc
продолжительность: 1:26
опубликовано 5 Tháng 12 2017
Mô tả
William H. McRaven is a retired US Navy admiral. In 2014, admiral McRaven gave a speech at the University of Texas commencement ceremony in Austin. In that speech, he told the graduates about some life rules he acquired during US Navy training.

Part one
Part two
Từ được đề xuất
to accept - bằng lòng
to allow - chuẫn hứa
belt buckle - khóa thắt lưng
a drill - bài tập khẩu vấn
exceptionally - khác thường
to fail - đánh rớt
from head to toe - từ đầu tới chân
get over - vượt qua
immaculately - vô tình
in vain - vô ích
inspection - cuộc duyệt binh
line up - sắp thành hàng
not good enough - không đủ tốt
perfectly - hoàn toàn
to perform - làm
to polish - đánh bóng
purpose - điều dự định
put something into - đặt một cái gì đó vào
shiny - chiếu sáng
a smudge - dấu
to starch - bộ điệu không tự nhiên
to succeed - kế tiếp
training - sự học nghề
void of - khoảng trống của