2:54
Đã đăng 19 Tháng 8 2014
Moving atoms
(part one)

Moving atoms
(part one)

hoặc
продолжительность: 2:54
Posted on 19 Tháng 8 2014
Mô tả
Researchers at IBM decided to make the smallest film in the world. The thing is, that leading roles in the film will be played by atoms.
Từ được đề xuất
addictive - gây nghiện
challenging - gọi người đứng lại
a computation - tính toán
current - hiện tại
data - dử kiện
a frame - bộ xương
a galaxy - dãy ngân hà
kinda - kinda
to magnify - làm tiếng nói to thêm
a nebula - chứng tròng mắt kéo mây
a pattern - khuôn
to produce - chế tạo
storage - cất hàng vào kho
sufficient - đầy đủ
a surface - mặt
towards - để

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип