1:58
Đã đăng 31 Tháng 8 2014
Moving atoms
(part two)

Moving atoms
(part two)

hoặc
продолжительность: 1:58
опубликовано 31 Tháng 8 2014
Mô tả
Researchers at IBM decided to make the smallest film in the world. The thing is, that leading roles in the film will be played by atoms.
Từ được đề xuất
a centigrade - chia làm trăm độ
data - dử kiện
to fascinate - làm mê
feedback - ngược lại
a groundwork - cơ sở
to hold - cầm
imagination - ảo tưởng
to join - buộc
location - nơi
a needle - cây kim
noise - tiếng huyên náo
to position - đặt vào vị trí
to scan - xem qua loa
scratchy - độc ác
a spur - dao nhọn cột ở cựa gà
storage - cất hàng vào kho
to switch - bật mở điện
a tip - chót cây