3:00
Đã đăng 30 Tháng 12 2017
Christmas with love from Mrs. Claus
(Christmas advert)

Christmas with love from Mrs. Claus
(Christmas advert)

hoặc
продолжительность: 3:00
Posted on 30 Tháng 12 2017
Mô tả
Christmas with love from Mrs. Claus is a traditional Christmas advertisement by Marks & Spencer. In this video you will get to know a new symbol of Christmas holidays, Mrs. Claus, who happens to be not just Santa's wife!
Từ được đề xuất
a lot - rất nhiều
angry - chọc giận
come on - đi tới
easily done - dễ dàng thực hiện
to forget - quên
fun - nói chơi
get out - đào tẩu
happy - có phước
keep away - làm cho ra xa
last-minute - phút trước
Merry Christmas - Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ!
mince pie - cắt mỏng bánh
pickle - dưa leo chua
quiet - giản dị
a request - sự được ưa thích
sometimes - đôi khi

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English