Not Working Out
(New Headway)

bộ sưu tập: New Headway
Сложность:
Đã đăng 16 Tháng 3 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 6 Phút. 1 giây.
Mô tả
David's friends believe that he eats too much and can gain weight. That's why he decides to join a fitness club.
Từ được đề xuất
absolutely - không đổi
anyway - dầu thế nào đi nửa
apparently - sự minh bạch
a balloon - hình trứng
boring - bực dọc
careful - cẩn thận
competitive - tánh cạnh tranh
exercise - bài tập
expensive - đắt
fit - có thể
flabby - nhão
gym - phòng thể dục
to increase - tăng lên
to join - buộc
to manage - trông nom
membership - nhân viên
muscle - gân
to offer - biếu
put on weight - tăng cân
to start - bắt đầu
strength - sức mạnh
tired - mệt nhọc
tiring - làm chán ngán
trial - mối khổ nảo
unbelievable - khó tin