1:7
Đã đăng 2 Tháng 5 2016
Barack Obama’s visit to the UK

Barack Obama’s visit to the UK

hoặc
продолжительность: 1:7
Posted on 2 Tháng 5 2016
Mô tả
Barack Obama made a final trip to the UK as the President of the United States.
Từ được đề xuất
to attend - chăm môm
be in good health - Khỏe mạnh
be on the cards - trên thẻ
a beast - cầm thú
busy day - ngày bận rộn
a castle - dinh thự lớn
chance - cơ hội
to decide - xử đoán
driving - đánh xe
a duchess - công tước phu nhân
final - cuối cùng
to forgo - kiêng cử
a garden - công viên
have a look - có một cái nhìn
a helicopter - máy bay lên thẳng
a husband - phu quân
in favour of - theo ý kiến
it looks like - nó có vẻ như
to land - bắt xuống đất
lunch - bữa ăn qua loa
membership - nhân viên
none other than - Không ai khác hơn
prime minister - thủ tướng
private - riêng
the only one - thứ duy nhất
a trip - bước nhẹ