Song about OCDs

Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 19 giây.
Mô tả
Rhett and Link is an American comedy duo consisting of Rhett James McLaughlin and Charles Lincoln "Link" Neal. They gained popularity mainly for their "viral" videos and low-budget advertising across the U.S.
Từ được đề xuất
askew - xiên
be done - được làm
drive insane - lái xe điên
to enjoy - ham
to face - xoay qua
a frame - bộ xương
a hoodie - qụa khoan
to hope - mong
to organize - tổ chức
out of sequence - ra khỏi chuỗi
parentheses - khoảng cách
a pill - banh quần vợt
to prepare - chuẩn bị
to recognize - biết trước
to remove - bôi
a sideburn - sideburn
sin - tội
a slice - lát
a snack - bữa ăn qua loa
string - dây chỉ
take a break - nghỉ ngơi một lát
the rest of - phần còn lại của
unequal - không ngang nhau
uneven - gồ ghề
unsolved - chưa được giải quyết
to worry - lo