0:51
Đã đăng 6 Tháng 11 2017
Jamie Oliver: How to juice citrus fruits

Jamie Oliver: How to juice citrus fruits

hoặc
продолжительность: 0:51
Posted on 6 Tháng 11 2017
Mô tả
James Trevor "Jamie" Oliver is an English chef, restaurateur, TV host and populariser of home cooking. He wrote several well-known books on cooking. In this reel, Jamie will show how to juice citrus fruits to get maximum juice from them.
Từ được đề xuất
absolutely - không đổi
amount - hiệu quả
break down - xe hư
catch - bánh xe ăn khớp
citrus - trái chanh
to cut - bớt
get something going - có được một cái gì đó đi
in half - Trong một nửa
inside - ở trong
a lime - vôi
to roll - lăn
show - đưa ra cho xem
skin - da
sort of - loại
to squeeze - ép
structure - cách kết cấu