8:8
Đã đăng 1 Tháng 4 2018
One Amazing Day: Iguanas

One Amazing Day: Iguanas

hoặc
продолжительность: 8:8
Posted on 1 Tháng 4 2018
Mô tả
Galapagos Islands are home to amazing marine iguanas. Every morning they lounge on the rocks to warm themselves in the sun and revitalise themselves. However, the snakes dwelling nearby may pose a serious danger to marine iguanas. They are not strong enough to deal with adult iguanas, so they pick newborns as their prey.
Từ được đề xuất
an achievement - huy chương
adult - người lớn
an ambush - chổ phục binh
to bury - chôn
to crawl - bò
a creature - bộ hạ
dangerous - có hại
to detect - khám phá
to emerge - nhô lên
an enemy - bên địch
escape - chạy trốn
a glimpse - cái nhìn chốc lát
isolated - bị cô lập
keep one's nerve - giữ dây thần kinh
lap up - hớp
make a decision - quyết định
marine - hạm đội
movement - cách cử động
muscle - gân
on alert - tình trạng báo động
opportunity - dịp tốt
soak up - rút nước
to sprawl - nằm dài ra
supercharged - tăng áp
trouble - làm cho buồn rầu
underground - bí mật
unusual - hiếm có
warm up - đun cho nóng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English