Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 5 giây.
Mô tả
"Owl Babies" is an animated version of the book by Irish writer Martin Waddell, illustrated by Patrick Benson.
Từ được đề xuất
a bit - chổ kẹp
a feather - lông chim
to flap - bay phất phới
a fuss - bộ tịch
a leaf - cánh cửa
to suppose - giả sử
a trunk - thân cây
a twig - mạch máu nhỏ