1:45
Đã đăng 6 Tháng 12 2017
Passive reporting structures

Passive reporting structures

hoặc
продолжительность: 1:45
Posted on 6 Tháng 12 2017
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to tell in 90 seconds and give examples how, when and why passive structures can be used to report information
Từ được đề xuất
a number of - một số
to assume - chiếm lấy
be out of - được thoát ra khỏi
bring someone up to speed - đưa ai đó lên đến tốc độ
commonly - thông thường
to consider - đắn đo
a correspondent - thông tín viên
a criminal - đại hình sự
delicious - thơm ngon
to escape - chảy ra
to estimate - lượng giá
to expect - chờ đợi
factual - có thật
formal - chánh thức
to hide - che
less than - ít hơn
obvious - minh bạch
passive - bị động
recognised - được công nhận
so far - xa xa
a source - nguyên nhân
unimportant - tính không trọng đại
useful - có ích
widely - xa

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип