Postman Pat’s Magic Christmas
(part three)

bộ sưu tập: Người đưa thư Pat
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 6 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 22 giây.
Mô tả
"Postman Pat" is a British animated television series about the life of a small town of Greendale, wherein a cheerful postman called Pat lives and works.
Từ được đề xuất
fast - nhanh
to manage - trông nom
a parcel - lô
spare - đạm bạc
a vehicle - chất lỏng trong nước sơn
worse - tệ hơn