4:22
Đã đăng 18 Tháng 6 2014
Postman Pat’s Magic Christmas
(part three)

Postman Pat’s Magic Christmas
(part three)

hoặc
продолжительность: 4:22
Posted on 18 Tháng 6 2014
Mô tả
"Postman Pat" is a British animated television series about the life of a small town of Greendale, wherein a cheerful postman called Pat lives and works.
Từ được đề xuất
fast - nhanh
to manage - trông nom
a parcel - lô
spare - đạm bạc
a vehicle - chất lỏng trong nước sơn
worse - tệ hơn

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип