3:50
Đã đăng 12 Tháng 7 2014
Postman Pat’s Magic Christmas
(part four)

Postman Pat’s Magic Christmas
(part four)

hoặc
продолжительность: 3:50
Posted on 12 Tháng 7 2014
Mô tả
"Postman Pat" is a British animated television series about the life of a small town of Greendale, wherein a cheerful postman called Pat lives and works.
Từ được đề xuất
to change - đổi
disappointed - chán nản
gosh - gosh
a suggestion - sự đề nghị